Juristen

Juridische vragen: aansprakelijkheid

Juristen

Juridische vragen: aansprakelijkheid

Ik heb schade geleden. kan ik iemand aansprakelijk stellen?

Schade geleden door toedoen van een ander? Dan kan je de persoon die dit heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen. Er is dan sprake van een onrechtmatige daad. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld een aangetekende brief te sturen waarin je diegene aansprakelijk stelt voor de geleden schade. Heb je rechtsbijstand nodig? Neem dan contact op met onze specialisten.

Wanneer je een overeenkomst hebt gesloten met een andere partij en deze partij komt de overeenkomst niet goed na waardoor jij schade lijdt, kan je ook schadevergoeding vorderen. Er is dan sprake van wanprestatie. Voordat je  in geval van wanprestatie schadevergoeding kunt vorderen, moet er wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan en moet de wederpartij de kans hebben gekregen om de overeenkomst alsnog na te komen als dit nog mogelijk is.

Ben ik als werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer veroorzaakt tijdens werktijd?

Als werkgever ben je tegenover derden aansprakelijk voor de fouten van werknemers. Is de derde een opdrachtgever van de werkgever dan is de werkgever – over het algemeen – aansprakelijk voor het gedrag van haar medewerkers tijdens de uitgevoerde werkzaamheden. Dit is ook het geval als die werknemer opzettelijk de schade heeft toegebracht. Bij zeer hoge uitzondering is de werkgever niet aansprakelijk te stellen, maar kan schade alleen op de werknemer worden verhaald.

Wanneer de derde geen opdrachtgever is, kan de werkgever ook aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door de werknemer. Er moet dan een verband bestaan tussen de daad en werkzaamheden en dat de werkgever zeggenschap had over de gedraging waardoor de schade werd veroorzaakt.

Ben ik als werkgever aansprakelijk voor schade die een uitzendkracht veroorzaakt bij een derde?

In geval van uitzending, zijn er twee ‘werkgevers’: het uitzendbureau en het bedrijf die de uitzendkrachten inleent. Alleen de werkgever die invloed kan uitoefenen ter voorkoming van schade is dan in beginsel aansprakelijk voor de geleden schade. Dat is in dit geval de inlener. Daar komt nog bij dat meestal in de algemene voorwaarden van een uitzendbureau is opgenomen dat zij niet aansprakelijk gesteld kan worden door de schade die een uitzendkracht veroorzaakt bij derden. Toch kan aansprakelijkheid nooit helemaal worden uitgesloten. Dit is bijvoorbeeld het geval als het uitzendbureau zelf het ernstige verwijt kan worden gemaakt dat zij een onbekwaam persoon aan een bedrijf heeft uitgeleend.

Ben ik als werkgever aansprakelijk voor een ongeval tijdens een personeelsuitje?

Het gebeurt toch vaker dan je denkt, er gaat iets fout bij een bedrijfsuitje met een van de werknemers. In beginsel zou je zeggen dat een werkgever niet direct aansprakelijk gesteld kan worden voor zo’n dergelijk ongeval. Een werkgever moet zorgen dat een werknemer veilig kan werken, dat noemen we goed werkgeverschap. Toch gaat een werkgever niet helemaal vrijuit als een dergelijk ongeval zich voordoet. Er wordt dan gekeken of er een samenhang tussen het bedrijfsuitje en het werk is, of deelname aan het bedrijfsuitje verplicht is en of het belang van het bedrijf wordt gediend door het uitje. Ook moet een werkgever kijken of er risico’s aan een bedrijfsuitje verbonden zijn. Het hangt in deze gevallen dus echt af van het specifieke ongeval.

Wat is onrechtmatige daad?

De onrechtmatige daad is een veel gehoorde juridische term. De onrechtmatige daad wordt in het Burgerlijk Wetboek omschreven. In deze bepaling staat dat degene die jegens iemand anders een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade te vergoeden die de ander vanaf die tijd lijdt. Er zijn vijf vereisten om de onrechtmatige daad te laten slagen. Zo moet er sprake zijn van onrechtmatigheid (1), toerekenbaarheid (2), schade (3), causaliteit (4) en relativiteit (5). In geval van het aansprakelijkheidsrecht is het een essentieel onderdeel om iemand aansprakelijk te kunnen stellen (en moet er dus sprake zijn van aansprakelijkheid). Ook moet er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Twijfel je of iets een onrechtmatige daad is. Neem dan contact op met een van onze bedrijfsjuristen. We helpen je graag.

Wat is zorgplicht?

Een werkgever moet in geval van schade aan de werknemer, altijd bewijzen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht. Een werkgever moet zich namelijk als een goed werkgever gedragen. Dit betekent dat de werkomgeving bijvoorbeeld veilig moet zijn en hij moet er op toezien dat instructies die hij geeft, worden nageleefd door de werknemers. De zorgplicht gaat heel ver en er worden strenge eisen gesteld aan deze plicht.

Kan een opdrachtgever mij in gebreke stellen?

Stel, je verricht werkzaamheden voor een opdrachtgever en de opdrachtgever is niet tevreden over het resultaat. Een opdrachtgever kan je daarvoor in gebreke stellen, zodat je het nog kunt herstellen, tenzij je al in verzuim bent of nakoming is niet meer mogelijk. Er is dan sprake van een wanprestatie. Toch moet er ook gekeken worden naar de inspanningen die verricht zijn.  Het is dus niet zo dat het altijd een uitgemaakte zaak is dat er sprake is van een wanprestatie. Wij zeggen daarom ook, zorg ervoor dat je goede afspraken maakt en zet dit op papier. Zo voorkom je problemen. Wij helpen je graag bij het opstellen van bijvoorbeeld je algemene voorwaarden. Wil je zelf een ingebrekestelling opstellen? Klik dan hier.

Hoe zit het met aansprakelijkheid voor schade aan mijn bedrijfspand  wegens een omgevallen boom?

Dat ligt aan de situatie. Staat de boom bijvoorbeeld op jouw eigen (of gepachte) grond en hij valt op een naastgelegen pand / andermans eigendom, dan kan het zijn dat je aansprakelijk bent. Je hebt namelijk een zorgplicht dat de boom goed onderhouden en gecontroleerd wordt en wanneer je hierin tekortschiet handel je verwijtbaar. Heb je advies nodig over de zorgplicht van bomen op jouw grond, of andere vragen rondom aansprakelijkheidsrecht. Neemt contact met ons op.

Moet ik een bedrijfsongeval melden bij de Inspectie SZW?

Een werkgever is inderdaad verplicht een bedrijfsongeval  te melden bij de Inspectie van SWZ (voorheen was dat de Arbeidsinspectie) als het betreffende ongeval heeft geleid tot een ziekenhuisopname, als er blijvend letsel is of wanneer er sprake is van een dodelijk ongeval. Zit je in een dergelijke situatie? Neem direct contact met ons op, wij adviseren je wat je moet doen.

Hoe zit het met productaansprakelijkheid voor een gebrek in of aan een product en kan ik mij verzekeren?

Het is goed om te weten wat er onder een gebrek wordt verstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als het product niet de veiligheid biedt zoals je dat wel mag verwachten. In de wet staat geregeld dat de producent (of fabrikant) aansprakelijk is voor de schade die wordt veroorzaakt door een gebrek aan zijn product. Dat kan een producent zijn van een (totaal) eindproduct, een producent van een van de grondstoffen en het kan een producent zijn van een van de onderdelen zijn van het product. Mocht de producent buiten de EU gevestigd zijn, dan is de importeur vaak verantwoordelijk. Als niet kan worden vastgesteld wie de producent is, dan wordt elke leverancier gezien als producent. In het productaansprakelijkheidsrecht wordt ook weer onderscheid gemaakt tussen consumenten (particulieren) en ondernemers. Ondernemers adviseren wij in ieder geval een productaansprakelijkheidsverzekering. In geval van schade toegebracht door jouw product moet je je verzekering zo spoedig mogelijk contacten. In het geval je consument bent en je hebt schade geleden, dan moet je dit melden bij de fabrikant of degene die het product geïmporteerd heeft. Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten.

Hoe zit het met productaansprakelijkheid voor een gebrek in of aan een product en kan ik mij verzekeren?

Het is goed om te weten wat er onder een gebrek wordt verstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als het product niet de veiligheid biedt zoals je dat wel mag verwachten. In de wet staat geregeld dat de producent (of fabrikant) aansprakelijk is voor de schade die wordt veroorzaakt door een gebrek aan zijn product. Dat kan een producent zijn van een (totaal) eindproduct, een producent van een van de grondstoffen en het kan een producent zijn van een van de onderdelen zijn van het product. Mocht de producent buiten de EU gevestigd zijn, dan is de importeur vaak verantwoordelijk. Als niet kan worden vastgesteld wie de producent is, dan wordt elke leverancier gezien als producent. In het productaansprakelijkheidsrecht wordt ook weer onderscheid gemaakt tussen consumenten (particulieren) en ondernemers. Ondernemers adviseren wij in ieder geval een productaansprakelijkheidsverzekering. In geval van schade toegebracht door jouw product moet je je verzekering zo spoedig mogelijk contacten. In het geval je consument bent en je hebt schade geleden, dan moet je dit melden bij de fabrikant of degene die het product geïmporteerd heeft. Neem voor meer informatie contact op met een van onze specialisten.