Juristen

Juridische vragen: bestuursrecht

Juristen

Juridische vragen: bestuursrecht

Wat regelt de Algemene wet bestuursrecht (awb)?

De Algemene wet bestuursrecht regelt de verhouding (spelregels) tussen de overheid (dit kan de staat, provincie, gemeente of waterschap zijn) en individuele burgers en bedrijven. Maar ook tussen de overheidsorganen onderling. Onderwerpen die in deze wet aan bod komen: wat is een besluit, wanneer kan ik bezwaar aantekenen, binnen welke termijn dient er te worden besloten, etc.

Hoe werkt een beroepsprocedure?

Een (bestuursrechtelijke) beroepsprocedure begint met een schriftelijk beroepsschrift gericht tegen de beslissing op een ingediend bezwaarschrift of een beslissing die tot stand is gekomen op basis van een uitgebreide (voorbereidings)procedure. Een beroepsprocedure kan bij verschillende instanties plaatsvinden, bijvoorbeeld bij de rechtbank, Centrale Raad van Beroep en Raad van State. Het beroepsschrift moet binnen zes weken, na de datum van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld, worden ingediend en dient aan bepaalde vereisten te voldoen. Het is zaak om hier tijdig en zorgvuldig mee om te gaan.

Ik wil bezwaar aantekenen tegen een besluit. Hoe doe ik dat?

Binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing kun je  schriftelijk (of digitaal) bezwaar aantekenen. Daarin dienen de gronden en argumenten van bezwaar te worden vermeld, evenals een naam, adres en handtekening. Het is zaak om ervoor te zorgen dat het indienen van bezwaar op de juiste wijze plaatsvindt, zodat wordt voorkomen dat er niet tijdig of niet op correcte wijze bezwaar is ingediend. Dat zou namelijk tot gevolg kunnen hebben dat het bezwaar niet inhoudelijk wordt beoordeeld.

Wat is een voorlopige voorziening?

Als er een besluit van een overheidsorganisatie (zoals een gemeente) in werking treedt, kan aan de rechter worden verzocht om het besluit (althans de werking daarvan) voorlopig te schorsen. Dit verzoek aan de rechter wordt ook wel een verzoek om een voorlopige voorziening genoemd. Er moet echter wel sprake zijn van een spoedeisende situatie waarvoor het noodzakelijk is om een tijdelijke (orde)maatregel te treffen totdat er een beslissing is genomen in de zogeheten bodemprocedure waarin definitief een beslissing wordt genomen omtrent het geschil.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een WOZ-beschikking?

Het is mogelijk om binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag bezwaar te maken. De onderliggende taxatie/onderbouwing van de aanslag kan worden bestudeerd om te beoordelen of de aanslag correct is. Indien het bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard zal de aanslag worden herzien. Uiteraard kunnen wij bezwaar of beroep aantekenen. Ben je benieuwd naar de WOZ-waarde van je eigen woning? Via deze brief kun je meer informatie over de WOZ-waarde opvragen bij je gemeente.

Ik heb schade geleden door handelen van de overheid. Kan ik de overheid aansprakelijk stellen?

Het is mogelijk om de overheid daarvoor aansprakelijk te stellen. De manier waarop dit dient plaats te vinden is afhankelijk van het handelen (of nalaten) van de overheid. Gaat het om overheidsaansprakelijkheid door onrechtmatige daad?  Dan is een schriftelijke aansprakelijkstelling het meest logisch. Maar ook bij rechtmatig handelen kan er sprake zijn van benadeling. Denk bijvoorbeeld aan schade als gevolg van een bestemmingswijziging of het afsluiten van een weg. Laat je zorgvuldig adviseren over de mogelijkheden om op de juiste wijze een schadevergoeding te claimen van de overheid.

Wat is het verschil tussen bezwaar en beroep?

Afhankelijk van de besluitvormingsprocedure (normaal of uitgebreid) kan er bezwaar of beroep worden gemaakt tegen een besluit. De hoofdregel is dat eerst bezwaar moet worden gemaakt. Op het bezwaar volgt een beslissing waartegen vervolgens beroep openstaat. Bezwaar moet je maken bij het bestuursorgaan die het besluit – waar je het niet mee eens bent – heeft genomen. Om bezwaar te kunnen maken dien je echter wel als belanghebbende te worden aangemerkt. Daarnaast zijn er een aantal eisen waaraan het bezwaarschrift moet voldoen. Mocht jouw bezwaar niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan er beroep worden ingesteld bij de (bestuurs)rechter. Wij voeren regelmatig bezwaar- of beroepsprocedures voor onze cliënten. Het kan een ingewikkeld traject zijn waarbij het niet voldoen aan wettelijke spelregels cruciaal kan zijn. Neem contact op met onze adviseurs.

Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet tijdig beslist op mijn aanvraag?

Indien het bestuursorgaan (zoals het college van burgemeester en wethouders) niet tijdig beslist, kun je het bestuursorgaan in gebreke stellen. Daarmee wordt een laatste kans geboden om alsnog een beslissing te nemen. Beslist het bestuursorgaan niet alsnog (tijdig), dan heb je recht op een dwangsom en/of kun je rechtstreeks beroep instellen bij de bestuursrechter. Heb je vragen over het niet tijdig nemen van een beslissing door een bestuursorgaan? Neem contact met ons op.

Wat is het verschil tussen een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete en een last bestuursdwang?

Last onder dwangsom, een bestuurlijke boete en een last bestuursdwang hebben betrekking op handhaving door de overheid. Bijvoorbeeld wanneer er zonder vergunning is gebouwd. Een last onder dwangsom is een herstelsanctie en heeft als doel een overtreding te beëindigen. Wordt de overtreding niet beëindigd, dan dien je het in de last onder dwangsom genoemde boetebedrag te voldoen. Een bestuurlijke boete is geen herstelsanctie maar een bestraffende sanctie. Het is de bedoeling dat de overtreder wordt afgeschrikt. Met een last onder bestuursdwang tracht een bestuursorgaan een overtreding tegen te gaan dan wel een overtreding zelf ongedaan te maken. Een goed voorbeeld hiervan is het verwijderen van materialen of het sluiten van een horecaonderneming. Ondervindt je handhavingsmaatregelen van de overheid dan is het zaak om daar spoedig op te reageren. Wij kunnen je daarbij van dienst zijn, zodat je verdere problemen voorkomt.