Juristen

Juridische vragen: handelsrecht

Juristen

Juridische vragen: handelsrecht

Klant betaalt niet. Wat nu?

Het is natuurlijk erg vervelend als je een klant hebt die niet wilt betalen. Een (geslaagd) debiteurbeheer kan dan ook een tijdrovende klus zijn. Om een klant alsnog te laten betalen kun je een incassoprocedure starten. Een incassoprocedure bestaat uit twee verschillende fases: een buitengerechtelijke- en een gerechtelijke procedure. Bij ons kun je een incassotraject uit handen geven. Onze incassospecialisten zullen altijd proberen jouw vordering in een buitengerechtelijke fase voldaan te krijgen. Als dat niet lukt, kan een gerechtelijke procedure soms noodzaak zijn om je vordering alsnog voldaan te krijgen.

Weens koopverdrag uitsluiten of niet?

Het Weens Koopverdrag is van toepassing op internationale koop- en verkoopovereenkomsten voor roerende zaken tussen professionele partijen. Het verdrag geldt dus niet wanneer een consument een roerende zaak koopt. Het Weens Koopverdrag regelt de totstandkoming van de koopovereenkomst, de betaling van de koopprijs en ook als het contract niet goed wordt nagekomen. Goed om te weten is dat,  wanneer bijvoorbeeld het Nederlands recht op de overeenkomst van toepassing wordt verklaard, ook het Weens Koopverdrag geldt. Vaak zien we dat het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten in een overeenkomst. Het verdrag kan vooral voor de verkoper voordeliger zijn dat het Nederlandse recht, maar natuurlijk kunnen er ook nadelen aan kleven. Ben je van plan om een overeenkomst met een internationale partij te sluiten? Neem dan eerst contact op met onze juristen. Ze vertellen je er graag meer over.

Waar moet ik op letten bij een internationale handelstransactie?

Bij internationale koop- of verkooptransacties komt natuurlijk veel kijken, niet alleen juridisch gezien. Zo moet je bijvoorbeeld op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving die in het betreffende land geldt. Daarnaast gelden er voor bepaalde waren bijzondere regels die weer zijn vastgelegd in internationale verdragen. Het kan een behoorlijk uitzoekwerk zijn. Neem contact met onze experts op het gebied van internationale handelstransacties.

Wanneer heb ik een distributieovereenkomst nodig?

Een distributieovereenkomst is noodzakelijk in het geval je leverancier bent en bepaalde producten of diensten levert aan een distributeur. De distributeur koopt de producten als het ware over en verkoopt deze op zijn beurt weer voor eigen rekening en risico. De distributeur levert de producten in eigen naam en sluit met de afnemers aparte koopovereenkomsten. In de distributieovereenkomst kunnen afspraken worden vastgelegd over de omvang, inkoopprijs, minimum afnameverplichting, exclusiviteit en de duur van de samenwerking. In de wet staan geen specifieke regels voor distributieovereenkomsten, waardoor het aankomt op de afspraken van partijen zelf. Laat je dus adviseren door een jurist, zodat je er zeker van kunt zijn dat je niets belangrijks over het hoofd ziet.

Wat is een franchiseovereenkomst?

Als je een vorm van samenwerking hebt waarbij een franchiseformule van toepassing is, is het handig om een en ander vast te leggen in een franchiseovereenkomst. De franchiseovereenkomst is een overeenkomst waarbij de franchisegever het recht verleend aan de franchisenemer om een franchise onderneming te exploiteren tegen een geldelijke vergoeding. Een belangrijk onderdeel van de franchiseovereenkomst kan bijvoorbeeld zijn hoe om te gaan met het intellectueel eigendom. Denk goed na wat in er in de overeenkomst moet komen te staan. Onze bedrijfsjuristen voorzien je graag van deskundig advies, of maken een franchisecontract voor je op maat.

Wat is een cognossement?

Een cognossement wordt in het vervoersrecht bedoeld als een verklaring dat een vervoerder bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen om ze vervolgens te vervoeren en te kunnen leveren. Een cognossement heeft meerdere functies:  het is een waardepapier, het vertegenwoordigt de goederen en het dient als ontvangstbewijs. De overdracht van goederen vindt plaats door de overdracht van het cognossement. Christiaan Kramer is een ervaren juridisch specialist op het gebied van vervoersrecht. Neem gerust contact met hem op als je over dit rechtsgebied vragen hebt.

Is de vervoerder van mijn vordering aansprakelijk voor de schade als hij de vordering verliest?

De vervoerder is aansprakelijk voor schade die aan de lading ontstaat tijdens het vervoer. Datzelfde geldt voor het verlies van de lading. Als in de vervoerovereenkomst is afgesproken dat de vervoerder ook degene is die zal laden en/of lossen, is hij ook aansprakelijk voor schade die tijdens die handeling ontstaat. De aansprakelijkheid van de vervoerder is echter beperkt op basis van de wet. Daarnaast gelden er meestal aanvullende vervoerscondities die in de transportbranche gebruikelijk zijn en waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De beperking van aansprakelijkheid geldt echter niet wanneer sprake is van opzet.

Wat is oneerlijke concurrentie?

Er bestaan veel verschillende vormen van oneerlijke concurrentie. Als je denkt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, dan kun je naar de rechter stappen, maar je kunt ook eerst proberen om er samen uit te komen, bijvoorbeeld met de bijstand van een jurist. De overheid en ook ondernemers moeten zich aan opgelegde regels houden. Wanneer de overheid oneerlijk concurreert kun je een klacht indienen bij de betreffende overheidsinstantie en bij het ACM. Het is belangrijk om te weten dat oneerlijke concurrentie niet snel wordt aangenomen, omdat concurrentie juist ook een belangrijk steunpunt vormt waarop onze economie balanceert. Laat je daarom bijstaan door deskundige juristen wanneer je oneerlijke concurrentie wil bestrijden.

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie is een overeenkomst waarin de bank garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, wanneer hij daar aanspraak op maakt. Een dergelijk contract kan dus bijvoorbeeld nodig zijn wanneer partijen zaken met elkaar doen en er een periode zit tussen de betaling en het leveren van de diensten of goederen. Een partij die een bankgarantie verkrijgt, kan failliet gaan of besluiten om niet over te gaan tot betaling. In dat geval kan de andere partij bij de bank het bedrag vorderen. Een bankgarantie is een belangrijk document, die veel ingezet wordt wanneer grote belangen een rol spelen.