Knowledge

Ben ik verplicht vakantiegeld aan mijn werknemers uit te betalen?

Ben ik verplicht vakantiegeld aan mijn werknemers uit te betalen?

Knowledge

Het is officieel zomer en dat betekent voor de meeste onder ons dat ze binnenkort lekker van de zomervakantie gaan genieten. Van oudsher is het vakantiegeld in het leven geroepen om een zomervakantie van te bekostigen. Veel werknemers zullen het vakantiegeld dan ook voor een zomervakantie gebruiken maar ook steeds meer mensen zetten tegenwoordig hun vakantiegeld voor andere doeleinden in. Zo wordt het vakantiegeld bijvoorbeeld gebruikt om de spaarpot mee aan te vullen of de aanleg van de tuin mee te bekostigen. Nu het vakantiegeld steeds vaker voor andere doeleinden wordt ingezet dan waarvoor het oorspronkelijk voor in het leven is geroepen, rijst de vraag of er een verplichting bestaat om je werknemers vakantiegeld te laten opbouwen en uit te betalen.

Als algemene regel geldt dat je als werkgever verplicht bent vakantiegeld of vakantiebijslag, zoals de wettelijke term luidt, aan je werknemers moet uitbetalen. De hoogte van het vakantiegeld bedraagt minimaal 8% van het bruto jaarsalaris. Afwijken van de wettelijke regels is mogelijk in specifieke gevallen en onder bepaalde voorwaarde.

Geen verplichting tot vakantiegeld

Zo bestaat de verplichting tot opbouw van vakantiegeld niet als de toepasselijke cao aangeeft dat dit niet hoeft. In dat geval moet de betreffende werknemer wel minimaal 108% van het wettelijk minimumloon aan salaris krijgen.

Voor werknemers die een salaris van meer dan 3 keer het minimumloon ontvangen geldt dat de werkgever schriftelijke afspraken kan maken over de hoogte van het vakantiegeld. Bovendien is het voor deze groep werknemers ook mogelijk af te spreken dat deze helemaal geen vakantiegeld krijgen. 

Uitbetaling

Werkgevers zijn verplicht om het vakantiegeld minstens 1 keer per jaar uit te betalen. Vaak gebeurt dit in mei of juni, de maand van uitbetaling kan verschillen afhankelijk van de afspraken zoals deze zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Over het algemeen geldt dat werkgevers niet zomaar de betaling van het vakantiegeld kunnen uitstellen of helemaal achterwege kunnen laten wanneer dit wel is opgebouwd. Als er geen geldige reden is voor het uitstel of de niet-betaling van het vakantiegeld, kan dit worden beschouwd als een schending van de arbeidsovereenkomst en kan de werknemer juridische stappen ondernemen om het vakantiegeld alsnog te ontvangen.

Er zijn echter situaties denkbaar waarin de betaling van vakantiegeld gedeeltelijk of geheel mag worden uitgesteld of helemaal achterwege mag blijven. Bijvoorbeeld wanneer het achterwege laten van gedeeltelijke of gehele uitbetaling van het vakantiegeld een faillissement kan voorkomen. Aan het gedeeltelijk of geheel achterwege laten van betaling van het vakantiegeld zijn, afhankelijk van de specifieke situatie, altijd strikte voorwaarden verbonden. Heb je vragen over welke voorden in jouw specifieke situatie gelden neem dan gerust contact op met Jurato Bedrijfsjuristen via 0318 – 860 323 of via e-mail naar info@jurato.nl. Jurato Bedrijfsjuristen is ook te bereiken via het contactformulier op de website.