Knowledge

Loon tijdens derde jaar ziekte

Loon tijdens derde jaar ziekte

Knowledge

De loondoorbetalingverplichting bij arbeidsongeschiktheid is opgenomen in 7:629 BW en regelt de verplichting van de werkgever om het loon van de arbeidsongeschikte werknemer gedurende  de eerste 104 weken door te betalen. 

Hoe verder?

Na deze termijn kan de werknemer een WIA-uitkering  aanvragen. Bij de WIA-aanvraag zal het UWV beoordelen of de werkgever zich in voldoende mate heeft ingespannen voor de re-integratie van de werknemer. Komt het UWV tot de conclusie dat dit niet geval is, dan zal het UWV veelal een loonsanctie (niet te verwarren met de loonsanctie die je als werkgever een werknemer kunt opleggen) opleggen. De loonsanctie betekent dat je nog maximaal een jaar extra, het loon van de werknemer dient door te betalen. De werknemer ontvangt in het derde ziektejaar dan loon in plaats van een WIA- uitkering.

Percentage

Het percentage van het loon dat je als werkgever dient door te betalen mag tijdens het eerste ziektejaar niet minder zijn dan 70 % van het maximum dagloon waarbij minstens het minimumloon betaalt dient te worden. In het tweede ziektejaar moet ook minimaal 70 % van het maximum dagloon aan de arbeidsongeschikte werknemer worden betaald maar in het tweede jaar hoeft dat loon niet minstens het minimumloon te bedragen. Er mag natuurlijk ook meer aan de werknemer worden betaald hetgeen dan in de arbeidsovereenkomst of cao dient te worden opgenomen.
De hoogte van het loon tijdens de loonsanctie is niet wettelijk geregeld. Bepalingen in een cao of arbeidsovereenkomst die gelden voor het tweede ziektejaar, gelden niet automatisch ook voor het derde ziektejaar. Deze bepalingen moeten namelijk ook expliciet betrekking hebben op dit derde ziektejaar. Indien dat niet het geval is, dan geldt de minimumbepaling van 70% van het maximum dagloon.
Het is dus van groot belang je als werkgever voldoende in te spannen voor de re-integratie van de werknemer aangezien je anders het risico loopt maximaal 52 weken extra, loon van de arbeidsongeschikte werknemer dient door te betalen. Hier kun je ook niet onderuit komen door de arbeidsovereenkomst na 104 weken wegens ziekte te beëindigen omdat het opzegverbod bij een loonsanctie automatisch wordt verlengd.

Contact

Heb jij vragen over de loondoorbetalingsverplichting, re-integratieprocedure of wil je weten wat je kunt ondernemen tegen een loonsanctie, neem dan rechtstreeks per mail contact op met onze arbeidsjuristen uit vakteam Arbeid. Of stuur je bericht via office@jurato.nl. Ons even bellen mag natuurlijk ook: 0318 860 323. Wij helpen je graag verder!