Knowledge

Beperk ondernemingsrisico’s, vestig zekerheidsrechten

Beperk ondernemingsrisico’s, vestig zekerheidsrechten

Knowledge

Ondernemen is risico’s nemen. Maar waarom zou u niet slim omgaan met risico’s? Wilt u een interessante deal niet missen, maar is hij eigenlijk risicovol? Dan doet u er goed aan om vooraf in kaart te brengen of u die risico’ s kunt verminderen met een passend zekerheidsrecht.

Wat zijn zekerheidsrechten?

Zekerheidsrechten zijn rechten die ertoe strekken zekerheid te verschaffen aan een schuldeiser voor de voldoening van (een) vordering(en) die hij op zijn schuldenaar heeft. Door het zekerheidsrecht komt de schuldeiser in een sterkere positie te verkeren dan eventuele andere schuldeisers van de schuldenaar. Zekerheidsrechten betekenen dikwijls het verschil tussen het (deels) betaald krijgen van de vordering en met lege handen blijven, zeker in faillissement. Door de juiste zekerheden te vestigen beperkt u dus risico’s.

Soorten zekerheidsrechten

Er zijn verschillende soorten zekerheidsrechten. Afhankelijk van de overeengekomen afspraken c.q. prestatie(s), en de risico’s die u wenst te beperken, kan een passend zekerheidsrecht worden gevestigd. Te denken valt aan:

Hypotheekrechten en pandrechten lijken voor een groot deel op elkaar en zijn sterke zekerheidsrechten. Het belangrijkste verschil is dat pandrechten alleen gevestigd kunnen worden op roerende zaken en hypotheekrechten alleen op onroerende zaken en registergoederen.

Net als het eigendomsvoorbehoud verschaffen pand en hypotheek de houder ervan om over te gaan tot executie verkoop van een goed van de schuldenaar, als die schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Dat recht geldt zelfs in geval van faillissement van de schuldenaar.

Bij zakelijke transacties worden ook zeer regelmatig bankgaranties en borgtochten afgegeven of hoofdelijkheid afgesproken. In het geval van hoofdelijkheid en borgtocht verbinden één of meer andere partijen zich naast de oorspronkelijke schuldenaar tot nakoming van de verplichtingen.

Totstandkoming

Opvallend is hoe vaak zekerheden worden gegeven zonder dat men zich realiseert waar precies mee is ingestemd en wat de consequenties zijn van de zekerheidsstelling. Daarnaast zien wij regelmatig dat zekerheidsrechten niet op de juiste manier worden gevestigd, bijvoorbeeld omdat de juiste documentatie ontbreekt. Daardoor is er simpelweg geen sprake van een zekerheidsrecht of is deze vernietigbaar. Het niet of onjuist vestigen van een zekerheidsrecht kan vergaande gevolgen hebben. Het is daarom van belang om u tijdig te laten adviseren door een jurist.

Advies?

Het recht rond de vestiging, uitwinning of beëindiging van zekerheidsrechten is complex en vereist juridische expertise. Onze bedrijfsjuristen beantwoorden graag uw vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op en beperk uw risico’s.