Knowledge

De aanmaning, een kunst op zich

De aanmaning, een kunst op zich

Knowledge

Op 26 september 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een zaak over de eisen die moeten worden gesteld aan een aanmaning. De zogenaamde veertiendagenbrief. Deze uitspraak laat zien dat de regels omtrent de aanmaningsbrief behoorlijk scherp zijn.

Aanmaning

In de zaak die speelde, is er een huurachterstand ontstaan. Op 11 april 2016 heeft de verhuurder (wederom) een aanmaningsbrief verstuurd waarin staat dat de huurder in gebreke wordt gesteld voor het verschuldigde bedrag van de huurachterstand. De huurder krijgt de laatste kans om het openstaande bedrag binnen zestien dagen te betalen. Bij gebreke daarvan is de huurder tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Tweede aanmaning

Enkele maanden later, op 27 oktober 2016, is de tweede brief verstuurd aan de huurder. Hierin staat dat de huurder in de gelegenheid wordt gesteld om het openstaande bedrag van het inmiddels vervallen huurtermijn binnen veertien dagen na heden te voldoen. Deze termijn vangt aan twee dagen na dagtekening van deze brief. Indien er binnen dit termijn niet tot betaling is overgegaan, zal het bedrag met gerechtelijke incassokosten verhoogd worden.

Uitspraak

Deze ‘veertiendagenbrieven’ zijn beide afgekeurd door het hof. Volgens de rechter voldoet de formulering niet aan de gestelde eisen en wordt de wettelijke betalingstermijn niet in acht genomen. In artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek staat immers dat er pas buitengerechtelijke incassokosten mogen worden gerekend nadat er is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen. Deze termijn vangt aan op de dag nadat de aanmaning door de huurder is ontvangen. De vordering wordt afgewezen; de huurder hoeft de buitengerechtelijke incassokosten daarom niet te betalen.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt maar weer hoe belangrijk het is om de veertiendagenbrief op de juiste wijze te versturen. De wettelijke regels luisteren nauw.  Hebt u nog openstaande facturen liggen en wenst u ondersteuning bij het invorderen hiervan? Jurato heeft ruime ervaring met incassoprocedures en hanteert scherpe tarieven. U kunt uw vordering(en) aanmelden via incasso@jurato.nl.