Knowledge

Juridische aspecten coronavirus (9): De gevolgen bij commerciële contracten

Juridische aspecten coronavirus (9): De gevolgen bij commerciële contracten

Knowledge

In een eerdere blog schreven wij al over de juridische aspecten van de coronamaatregelen bij  contracten en algemene voorwaarden. In deze blog gaan wij in op de gevolgen van gesloten commerciële contracten in internationaal verband. Wat als het niet meer mogelijk is om producten te leveren? Hoe om te gaan met overeengekomen volumes?

Rechtskeuze

Voor de uitleg van een internationaal commercieel contract (een contract waarbij contractspartijen in verschillende landen gevestigd zijn) is allereerst van belang welk recht van toepassing is. Indien er geen rechtskeuze is gemaakt of het Nederlandse recht niet van toepassing is verklaard, dan moet éérst worden vastgesteld welk recht aan de orde is. Vervolgens kan aan de hand van dat rechtssysteem het commerciële contract worden uitgelegd. Kortom, wat zijn de gevolgen als een van de partijen door de coronamaatregelen de overeenkomst niet kan nakomen?

Overmacht

Naast de rechtskeuze is daarbij van belang wat het contract zegt over Force Majeure (overmacht). Dit kan ook zijn opgenomen in algemene voorwaarden die van toepassing zijn. De vraag is dan of het betreffende artikel over overmacht duidelijkheid geeft over overmachtssituaties. Worden bijvoorbeeld de woorden epidemie, endemie of pandemie genoemd? Is in het artikel iets opgenomen over de rechten en/of plichten van partijen bij overmacht? Als van dit laatste sprake is, dan moeten partijen daaraan gehoor geven, tenzij er in onderling overleg andere afspraken worden gemaakt.

Weens Koopverdrag

Mocht in het commerciële contract niets zijn opgenomen over overmacht, dan kan het Weens Koopverdrag een oplossing bieden. Het Weens Koopverdrag* is, kort gezegd, van toepassing als er sprake is van koop/verkoop van roerende zaken tussen professionele partijen die in verschillende verdragslanden gevestigd zijn. Partijen kunnen in het commerciële contract het verdrag buiten toepassing verklaren. Het Weens Koopverdrag biedt in artikel 79 bescherming tegen een claim voor schadevergoeding in geval van overmacht. Hoewel deze optie hier wordt beschreven, blijkt in de praktijk dat een (gerechtelijk) beroep doen op dit artikel erg lastig is.

Nederlands recht

In de situatie dat het Nederlands recht van toepassing is en er in het commerciële contract niets is opgenomen over overmacht, dan geeft de Nederlandse wet een drietal aanknopingspunten om met de huidige situatie om te gaan:

  • Is er sprake van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW? Dit is wanneer er door de huidige coronamaatregelen de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd. In dat geval kan de eisende partij geen nakoming vorderen en geen schadevergoeding eisen.
  • In sommige gevallen kan van partijen worden verwacht dat zij met elkaar onderhandelen over de contractuele gevolgen op grond van ‘redelijkheid en billijkheid’. Dit kan worden gebaseerd op artikel 6:2 / 6:248 BW.
  • In uitzonderlijke situaties kan een beroep worden gedaan op onvoorziene omstandigheden zoals omschreven in artikel 6:258 BW. Het gevolg daarvan kan zijn dat het commerciële contract (tijdelijk) kan worden gewijzigd of zelfs ontbonden kan worden.

Sparringpartner

Vraag jij je af wat de gevolgen zijn van commerciële contracten die je hebt afgesloten? Wil je weten wat je van jouw contractspartij mag verlangen in deze bijzondere situatie? Bel of mail gerust. Wij zijn graag jouw sparringpartner.

* In het Engels: UN Convention on the International Sales of Goods (afgekort als CISG).