Knowledge

Juridische aspecten coronavirus (11): gaat nieuwe wet faillissementen voorkomen?

Juridische aspecten coronavirus (11): gaat nieuwe wet faillissementen voorkomen?

Knowledge

Naarmate het coronavirus langer duurt, is het nieuws steeds meer gevuld met dreigende faillissementen en betalingsproblemen van ondernemers. De overheid heeft meerdere steunmaatregelen getroffen, zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (blog 3 en 8).

Steunmaatregel niet voldoende

Voor sommige ondernemers zijn de steunmaatregelen niet voldoende. Om faillissementen te voorkomen, hebben insolventiejuristen een oproep gedaan tot invoering van (een deel van) de nieuwe faillissementswet. Deze wet wordt ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ genoemd. Wat zal er door de inwerkingtreding van deze wet veranderen?

Wat is een akkoord?

In een akkoord wordt door de schuldenaar aan de schuldeisers aangeboden om een percentage van hun vorderingen te betalen tegen finale kwijting. Deze finale kwijting zorgt ervoor dat de ondernemer zijn onderneming (gedeeltelijk) ‘met een schone lei’ kan voortzetten.

Hoe is de huidige situatie?

In de huidige situatie zijn er twee soorten van een akkoord. Om te beginnen het onderhands akkoord. Hierbij kan een schuldenaar buiten faillissement de schuldeisers een akkoord aanbieden. Bij een onderhands akkoord moeten alle schuldeisers instemmen, anders komt het akkoord niet tot stand.

Daarnaast is er het schuldeisersakkoord. Hierbij biedt de schuldenaar nadat hij failliet is verklaard een akkoord aan. Alleen de instemming van een meerderheid van de schuldeisers is in dit geval nodig. Vervolgens wordt aan de rechtbank verzocht om het akkoord te homologeren (goedkeuren). Het gevolg hiervan is dat alle schuldeisers hieraan zijn geboden. Een kleine kanttekening; dit geldt alleen voor concurrente schuldeisers, niet voor preferente schuldeisers.

Wat wordt de nieuwe situatie?

Met het wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord kan de schuldenaar buiten faillissement de schuldeisers een akkoord aanbieden, met als gevolg dat zij toch allemaal aan dit akkoord zijn gebonden.

Indien een schuldenaar in een toestand verkeert waarbij aannemelijk is dat de onderneming zal failleren, kan de schuldenaar een akkoord aanbieden (eventueel met ondersteuning van een deskundige) aan de schuldeisers. Hierbij dient minstens één klasse van de schuldeisers in te stemmen. Vervolgens kan de schuldenaar de rechtbank verzoeken het akkoord goed te keuren, met als gevolg dat het akkoord voor alle schuldeisers gebonden is.

Met dit WHOA-akkoord kunnen faillissementen worden voorkomen, wat naar onze mening van groot belang is tijdens de coronacrisis. Daarom is het noodzakelijk dat de WHOA zo spoedig mogelijk in werking treedt, hopelijk op de gestelde datum van 1 juli 2020.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de WHOA of over je onderneming en de coronacrisis? Bekijk ons coronaloket of neem contact op met een van onze bedrijfsjuristen.