Knowledge

Kerk aansprakelijk voor ongeval vrijwilliger

Kerk aansprakelijk voor ongeval vrijwilliger

Knowledge

Onlangs oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak dat een kerk aansprakelijk was voor de letselschade die een vrijwilliger had opgelopen bij het uitvoeren van kluswerkzaamheden. Wat is er exact gebeurd?

Klusgroep

Het kerkbestuur had een klusgroep opgericht voor het uitvoeren van diverse kluswerkzaamheden voor de kerk. De betreffende vrijwilliger had zich hierbij aangesloten. Met de goedkeuring van het bestuur zou de klusgroep verlichting plaatsen op het dak van de kerk, waarmee de muur en de toren van de kerk verlicht zou worden.

Ongeval met ernstig letsel tot gevolg

Tijdens het plaatsen van de lampen is de vrijwilliger van het kerkgebouw afgevallen. Hierbij heeft hij zeer ernstig letsel opgelopen, waaronder een dwarslaesie, gebroken ribben en een gebroken nekwervel. De vrijwilliger stelt de kerk vervolgens aansprakelijk voor de geleden schade. Omdat de kantonrechter de vrijwilliger in het ongelijk stelt, gaat hij in hoger beroep.

Aansprakelijkheid

Het gerechtshof stelt de toepassing van artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek voorop. Dit artikel bepaalt: “Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.” Het artikel ziet dus onder meer toe op de bescherming van vrijwilligers, stagiairs en uitzendkrachten.

Kerk veroordeeld

Het gerechtshof oordeelt dat er sprake is van ‘bedrijfsuitoefening’ door de kerk en dat de kerk niet aan haar zorgplicht ten aanzien van de vrijwilliger had voldaan. Immers, het kerkbestuur had nagelaten om veiligheidsinstructies te geven en veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een steiger. De vrijwilliger wordt dus alsnog in het gelijk gesteld; alle geleden en nog te leden schade komen voor rekening van de kerk. Als voorschot dient de kerk de vrijwilliger alvast een bedrag van € 50.000,- te betalen.

Advies rondom aansprakelijkheid

Werkt u met vrijwilligers en heeft u behoefte aan juridisch advies over aansprakelijkheid? Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag.