Knowledge

Juridische aspecten coronavirus (8): Meer duidelijkheid over de NOW-regeling na Kamervragen

Juridische aspecten coronavirus (8): Meer duidelijkheid over de NOW-regeling na Kamervragen

Knowledge

Op 24 maart 2020 heeft minister Koolmees Kamervragen beantwoord over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De definitieve tekst van deze regeling wordt begin volgende week verwacht en dan zullen naar verwachting ook de eerste aanvragen kunnen worden ingediend.

In dit artikel geven we een update over de NOW-regeling naar aanleiding van de Kamervragen en geven we je advies over wat je alvast kunt doen ter voorbereiding voor het aanvragen van de NOW. 

Verschil NOW en werktijdverkorting

Door de uitbraak van het coronavirus is er in korte tijd een groot beroep gedaan door werkgevers op de werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling). Deze regeling was niet toegesneden op een dusdanige grote aanvraag van werkgevers en is daarom op 17 maart 2020 ingetrokken. Het kabinet wil meer werkgevers financieel tegemoet kunnen komen en wil dit sneller doen dan mogelijk was binnen de wtv-regeling. Er is daarom gekozen voor een nieuwe regeling: de NOW.

De NOW kent andere voorwaarden dan de wtv-regeling. Onder de NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Werkgevers ontvangen hiervoor een voorschot van het UWV, terwijl werkgevers op grond van de wtv-regeling pas achteraf werden gecompenseerd. Door de loskoppeling van de wtv en de WW is het aanvraagproces sterk vereenvoudigd. Er worden geen WW-rechten van werknemers verbruikt. Daarnaast wordt omzetverlies bij de NOW als criterium gebruikt in plaats van werkvermindering bij de wtv-regeling.

Voorschot 80%

Voorafgaand aan de uiteindelijke vaststelling van de subsidie (nadat de omzetgegevens en de loonkosten definitief vastgesteld kunnen worden) krijgen werkgevers een voorschot van 80% van dat bedrag uitgekeerd door het UWV. Werkgevers beschikken op deze manier zo snel mogelijk over de financiële middelen om loonkosten te voldoen. Achteraf wordt er vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en wordt er definitief afgerekend.

Het is nog wachten op de definitieve tekst van de NOW-regeling waarin de berekening van de subsidie, de definitie van loonsom en de wijze van bevoorschotting wordt uitgewerkt.

Flexwerkers

Het kabinet doet een nadrukkelijke oproep aan bedrijven om ook flexwerkers in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben. De NOW-regeling is dan ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Hierbij valt te denken aan werknemers met een oproepcontract of een flexibel contract, voor zover zij wel in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Met behulp van de NOW-regeling kunnen werkgevers dus ook werknemers met flexibele contracten in dienst houden.

Uitzendkrachten
Dit geldt ook voor uitzendbureaus die uitzendkrachten in dienst hebben en houden. De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten van uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Via de NOW kan de uitzendwerkgever een tegemoetkoming aanvragen en wordt hij gecompenseerd voor de loonkosten voor de uitzendwerknemers die hij in dienst heeft. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, dan kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Payroll
Hetzelfde geldt voor loonkosten voor payrollkrachten. Ook de payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor de payrollwerknemers die hij nog in dienst heeft. Ingeleend personeel telt niet mee in de loonsom van het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht. Ook voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Nul-urencontract

Aan minister Koolmees werd ook de vraag gesteld op welke manier werknemers met een nul-urencontract, die minder dan een half jaar in dienst zijn bij hun huidige werkgever, gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Zoals eerder gezegd is de NOW ook van toepassing op de werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals dus een werknemer met een nul-urencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde, mits de werkgever wel het loon doorbetaalt. De werkgever wordt dus niet gecompenseerd via de NOW als hij niet het loon doorbetaalt van de werknemer met een nul-urencontract.

Bedrijven uit voorzorg dicht

Als gevolg van de 1,5 meter afstandseis zijn sommige bedrijven, zoals rijinstructeurs en fysiotherapeuten, uit voorzorg dichtgegaan aangezien het werk niet veilig kon worden gedaan. Ook deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW indien zij aan de geldende voorwaarden voldoen.

Daarnaast zijn er ook bedrijven die wel geopend zijn maar veel minder klanten krijgen, zoals kledingwinkels of campinghouders. Ook deze bedrijven komen in aanmerking voor de NOW voor zover zij aan de geldende voorwaarden voldoen.

Aanvraag NOW

Om in aanmerking te komen voor de NOW, moet je als bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • je verwacht een minimale omzetdaling van 20% vanaf 1 maart 2020; en
  • je mag de werknemer tijdens de tegemoetkoming in de loonkosten niet ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen; en
  • werknemers met een flexibel contract moeten gedurende de aanvraagperiode in dienst blijven; en
  • je betaalt 100% van het loon aan de werknemer door.

 

Op grond van het tweede vereiste mag de werkgever de werknemer tijdens de tegemoetkoming niet ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Het staat de werkgever echter wel vrij om tijdelijke contracten niet te verlengen en/of een beroep te doen op het proeftijdbeding. Naar verwachting kan een werkgever nog wel een vaststellingovereenkomst met de werknemer sluiten ten tijde van de tegemoetkoming, aangezien dit niet eenzijdig door de werkgever kan worden afgedwongen. De definitieve tekst van de NOW-regeling zal hier meer duidelijkheid over moeten geven.

Begin volgende week wordt de definitieve tekst van de NOW-regeling verwacht en kunnen naar verwachting de eerste aanvragen worden ingediend. Ter voorbereiding van de aanvraag kun je alvast nagaan hoeveel uren jouw werknemers hebben gewerkt dan wel niet hebben gewerkt, welk bedrag aan loon je hebt uitbetaald en met welke omzetdaling je te maken hebt. Op deze manier kan een aanvraag snel in orde worden gemaakt.

Advies nodig?

Heb je vragen over je rechten/plichten als (ver)huurder in deze corona-crisis? Neem contact op met onze bedrijfsjuristen. Wij hebben een speciaal coronaloket en zijn bereikbaar via telefoonnummer 0318 – 860 323 of per email info@jurato.nl