Knowledge

Pandeigenaren en kamerverhuurders in Nijmegen opgelet!

Pandeigenaren en kamerverhuurders in Nijmegen opgelet!

Knowledge

Er is veel te doen omtrent het kamerverhuurbeleid in de gemeente Nijmegen, zoals wellicht bekend bij vele pandeigenaren en kamerverhuurders. Het kamerverhuurbeleid- en regelgeving van de gemeente is op dit moment geregeld in de Huisvestingsverordening Gemeente Nijmegen 2020.

De Huisvestingsverordening van de gemeente is een frequent onderwerp van discussie. Het bracht de nodige gerechtelijke procedures met zich mee. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Nijmegen naast de Huisvestingsverordening een tweede instrument gaat inzetten om kamerverhuur binnen de gemeente te beperken.

Dit tweede instrument is het ‘Facetbestemmingsplan kamerverhuur Nijmegen’. De inzet van dit instrument heeft de gemeente aangekondigd met een zogenaamde vooraankondiging.

Uit deze vooraankondiging volgt dat verkamering in een gebouw waar wonen is toegestaan of een kantoorpand die wordt omgezet in een kamerverhuurpand, onder het facetbestemmingsplan niet meer is toegestaan. De inwerkingtreding van dit facetbestemmingsplan duurt nog even. Maar deze vooraankondiging kan al gevolgen hebben voor het claimen van planschade. Zoals wanneer je niet in actie komt door alsnog gebruik te maken van de mogelijkheden voor kamerverhuur die het vigerende bestemmingsplan biedt.


Wat staat er zoal in de vooraankondiging ‘Facetbestemmingsplan kamerverhuur Nijmegen’?

Uit de vooraankondiging volgt dat de regels uit het ‘Facetbestemmingsplan kamerverhuur Nijmegen’ zullen gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente Nijmegen. Met de inzet van dit facetbestemmingsplan wil de gemeente kamerverhuur beter kunnen regelen en sterker staan in de aanpak van toekomstig illegaal kamerverhuur. Met dit facetbestemmingsplan worden relevante regels gesteld om kamerverhuur te reguleren. Daarbij kun je denken aan regels over parkeren of voorzieningen voor fietsen, maar ook voorzieningen waar men het afval kwijt kan. Daarnaast zullen er regels worden opgenomen om te voorkomen dat reguliere bewoonde panden worden ingesloten tussen panden waar kamerverhuur plaatsvindt.

De verwachting is dat in het facetbestemmingsplan wordt bepaald dat het is verboden om een (gedeelte van een) gebouw waar wonen is toegestaan te verkameren (met 3 of meer kamers). Wanneer je als pandeigenaar wil verkameren en dit niet past binnen het facetbestemmingsplan heb je een omgevingsvergunning nodig. Eenzelfde verbod zal naar alle waarschijnlijkheid ook gaan gelden voor kantoorpanden die omgezet worden in kamerverhuurpanden.

Zoals eerder gezegd ligt er nog maar een vooraankondiging. De exacte inhoud van het facetbestemmingsplan is nog niet bekend. Het ontwerp-facetbestemmingsplan kamerverhuur zal niet eerder dan op 1 oktober 2021 ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment is het mogelijk om te weten te komen wat de (voorlopige) inhoud zal zijn. Het is dan tevens mogelijk om aan te geven dat je het niet eens bent met het facetbestemmingsplan in een zogenaamde ‘zienswijze’.

Wij raden je aan indien je op wil komen tegen het bestemmingsplan altijd een zienswijze in te dienen. Het indienen van een zienswijze is een belangrijke voorwaarde om later beroep te kunnen instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Wanneer je geen zienswijze hebt ingediend, maar dat wel had kunnen doen dan wordt het lastig later alsnog op te komen tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Het facetbestemmingsplan gaat vooralsnog gelden naast de Huisvestingsverordening. Dat betekent dat wanneer je wil ‘verkameren’ je in dat geval zowel een omzettingsvergunning op basis van de Huisvestingsverordening én een omgevingsvergunning op basis van het Facetbestemmingsplan kamerverhuur Nijmegen nodig hebt.


Planschade

Onder het bestaande bestemmingsplan is kamerbewoning op plaatsen toegestaan. Deze mogelijkheid zal dus straks met het facetbestemmingsplan komen te vervallen. Totdat het facetbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd kun je als pandeigenaar of andere rechthebbende gebruikmaken van de mogelijkheden van het bestaande bestemmingsplan. Doordat de mogelijkheid van kamerbewoning straks vervalt kan het zijn dat je schade lijdt in de vorm van een vermindering van de waarde van je pand(en) of sprake is van inkomensderving. Deze schade wordt ‘planschade’ genoemd.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming in de geleden planschade is het onder meer belangrijk dat wanneer je deze nadelige gevolgen kunt zien aankomen je concrete pogingen onderneemt om gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden die het huidige beleid biedt om te verkameren. Op basis van de gepubliceerde vooraankondiging van het Facetbestemmingsplan kamerverhuur Nijmegen heeft de gemeente als het ware een moment gecreëerd dat geldt als ‘het’ moment waarop je de nadelige gevolgen kunt zien aankomen. Als je vanaf dat moment geen acties onderneemt om alsnog gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden om te verkameren, die mogelijk zijn binnen het bestaande bestemmingsplan, zal dit aan je worden tegengeworpen als ware je door ‘stil te blijven zitten’ het risico op de nadelige gevolgen voortvloeiende uit het facetbestemmingsplan hebt aanvaard. Een tegemoetkoming van planschade kan dan ver te zoeken zijn.


Blijf niet stilzitten

Ons advies is: kom in actie als je nog gebruik wil maken van de mogelijkheden die het bestaande bestemmingsplan biedt ten aanzien van kamerbewoning.

Wil je weten welke acties jij zou kunnen ondernemen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.


Hulp of advies

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies? Bel of mail ons gerust. Wij kijken graag met je mee vanuit onze juridische invalshoek. Neem gerust contact met ons op via de mail: info@jurato.nl of telefonisch op: 0318-860 323.