Knowledge

Wanneer vervallen vakantiedagen van een zieke werknemer?

Wanneer vervallen vakantiedagen van een zieke werknemer?

Knowledge

Ook zieke werknemers bouwen vakantiedagen op gedurende de gehele periode van ziekte. Wanneer een zieke werknemer op vakantie gaat, worden die dagen net als bij andere werknemers gewoon in mindering gebracht op het openstaande verlofsaldo. Geen verschil dus tussen beide groepen. Geldt dat ook voor de vervaltermijn?

Andere regels voor zieke werknemers

Nee, voor zieke werknemers geldt een ander regime dan de standaardregel voor verval van verlofdagen. Dat staat geregeld in artikel 7:640a van het Burgerlijk Wetboek. Die bepaling regelt dat de aanspraak van de zieke werknemer op het minimum aantal vakantie uren niet na zes maanden vervalt in het volgende kalenderjaar mits sprake is van de situatie waarin de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie te genieten. Dat is vooral aan de orde bij langdurig zieke werknemers. Voor hen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Inspanning werkgevers bij re-integratieproces van belang

Om te kunnen beoordelen of deze situatie aan de orde is, moet de bedrijfsarts om een prognose worden gevraagd. Er is sprake van langdurige ziekte als er geen re-integratietraject gestart kan worden. Dat betekent dat als een werknemer weliswaar langdurig ziek is maar desondanks wel in staat is wat aan re-integratie te doen, al is het maar een paar uur per week, dat dan de korte vervaltermijn van zes maanden geldt. Hieruit blijkt het belang voor werkgevers om zich zo goed mogelijk in te spannen voor het faciliteren en bewaken van het re-integratieproces. Zodra slechts enkele uren per week passende arbeid wordt verricht, vervallen de verlofdagen van de zieke werknemer na zes maanden in plaats van na vijf jaar, dat is nogal een verschil.

Advies

Van belang is dat werkgevers zich goed inspannen tijdens het re-integratieproces. Onze bedrijfsjuristen kunnen je over dit onderwerp adviseren en begeleiden. Neem bij vragen contact op door een email te sturen naar info@jurato.nl of te bellen via 0318 – 860 323.