Knowledge

Aanzeggen via WhatsApp

Aanzeggen via WhatsApp

Knowledge

Tegenwoordig is WhatsApp een veelgebruikt communicatiemiddel. Ook tussen werkgever en werknemer en tussen werknemers onderling vindt communicatie middels WhatsApp steeds vaker plaats. In het algemeen levert deze manier van communiceren geen problemen op. Er zijn echter situaties waarin waakzaamheid geadviseerd wordt.

Aanzegplicht van de werkgever

Sinds 1 januari 2015 rust op de werkgever een aanzegplicht.  Deze verplichting houdt in dat de werkgever minimaal één maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst, de werknemer schriftelijk dient te infomeren over het feit of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet. Dit geldt bij werknemers met een arbeidsovereenkomst met een duur van zes maanden of langer.

Hieruit blijkt dat een werkgever enkel aan zijn wettelijke aanzegplicht voldoet indien dit schriftelijk geschied. De vraag is echter of een WhatsApp-bericht als voldoende wordt aangemerkt.

Uitspraak rechtbank Amsterdam

Volgens een uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 10 juni 2015 kan een uitlating via een WhatsApp-bericht, waarin staat dat een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet, als een schriftelijke aanzegging worden gekwalificeerd.

Ziekmelding via WhatsApp

Onlangs viel het volgende voor: een werkgever accepteerde de ziekmelding van een werknemer niet. De reden daarvoor was dat de werknemer – volgens de werkgever – in meerdere uitgaansgelegenheden was gesignaleerd in de periode dat zij zich ziek had gemeld. Aangezien de werkgever de ziekmelding van werknemer niet accepteerde, ontstond tussen werkgever en werknemer een WhatsApp-conversatie. Op enig moment stuurde de werkgever naar de werknemer het volgende bericht:

“Ik ga je nu 2 keuzes geven. 1. We gaan normaal uit elkaar, ik stel een ontbinding van contract, je tekent die… 2. Ik ga ontslag aanvragen bij UWV en ontbinding contract per 6 februari.”

Gerechtelijke uitspraak

De werknemer was van mening dat de werkgever met voornoemde bericht niet aan zijn aanzegplicht voldeed. De rechter oordeelde echter dat uit het bericht valt af te leiden dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet wenste voort te zetten. Aangezien de werknemer uit het bericht had kunnen afleiden dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet, voldeed de werkgever met dit bericht aan zijn wettelijke aanzegplicht.

Advies over arbeidsrecht

Om te voorkomen dat u – als werkgever – niet aan uw wettelijke aanzegplicht voldoet, kunt u het beste middels een aangetekende brief aan uw werknemer laten weten of u de arbeidsovereenkomst wel of niet wenst voort te zetten. Heeft u behoefte aan advies omtrent het ontslaan van een werknemer? Neem vrijblijvend contact met ons op. We adviseren u graag.