Knowledge

Duurovereenkomst opzeggen. Kan dat?

Duurovereenkomst opzeggen. Kan dat?

Knowledge

Het komt wel eens voor dat partijen al jarenlang samenwerken en dat één van de partijen besluit de overeenkomst op te zeggen. Denk bijvoorbeeld aan een onderhouds- of serviceovereenkomst, distributieovereenkomsten of overeenkomst van opdracht. Kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd geldt zomaar worden opgezegd?

(Niet) schriftelijk

Als een overeenkomst schriftelijk en voor een afgesproken termijn wordt aangegaan dan is het duidelijk. Wanneer er geen tussentijdse opzegging is overeengekomen, geldt de termijn die in de overeenkomst is vastgelegd. De situatie wordt minder duidelijk als partijen een schriftelijke overeenkomst hebben voor onbepaalde tijd, maar er geen afspraken zijn gemaakt over de beëindiging. Wanneer mag een dergelijke duurovereenkomst worden opgezegd? De situatie wordt nog lastiger als partijen jarenlang samenwerken maar nooit afspraken op papier hebben gezet.

Rechtspraak

Omdat de wet niets regelt over de opzegging van overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, moeten we kijken naar de rechtspraak. Uit diverse uitspraken op het gebied van de opzegging van de ‘duurovereenkomst’ komen een viertal aspecten naar voren die een rol spelen bij de rechtsgeldige opzegging van een duurovereenkomst.

Reden opzegging (1)

Allereerst is van belang dat er in sommige gevallen een voldoende zwaarwegende grond moet zijn voor opzegging. Een jarenlange samenwerking kan dus niet altijd worden opgezegd omdat dat de opzeggende partij nu even uitkomt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de andere partij daardoor direct in financiële moeilijkheden komt.

Opzegtermijn (2)

Daarnaast geldt eigenlijk in alle situaties waarin er sprake is van een duurovereenkomst, er een redelijke opzegtermijn in acht moet worden genomen. Stel dat een onderhouds- of hoveniersbedrijf jarenlang werkzaamheden uitvoert voor een ander bedrijf en het gaat om 40% van de omzet, dan is een opzegtermijn van bijvoorbeeld zes maanden redelijk. Het bedrijf kan zich daar dan op voorbereiden en bijvoorbeeld op zoek gaan naar nieuwe klanten of de organisatie aanpassen.

Compensatie (3)

Als de opzeggende partij geen opzegtermijn in acht neemt, dan kan dit worden opgemerkt als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Hoewel de duurovereenkomst dan rechtsgeldig kan worden beëindigd, zal de opzeggende partij de andere partij financieel moeten compenseren.

Aanvullende schadevergoeding (4)

Tot slot kan er bij uitzonderlijke omstandigheden recht bestaan op een aanvullende schadevergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval als de uitvoerende partij een omvangrijke investering heeft gedaan in het licht van de duurovereenkomst. De opzeggende partij kan dan gehouden worden de andere partij daarin tegemoet te komen, als een redelijke opzegtermijn onvoldoende is.

Advies

Is uw duurovereenkomst opgezegd, of wenst u zelf een duurovereenkomst te beëindigen, win dan tijdig juridisch advies in. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met Jurato om uw rechten te bespreken.