Knowledge

Wanneer kan ik mijn koopovereenkomst ontbinden?

Wanneer kan ik mijn koopovereenkomst ontbinden?

Knowledge

Als je als koper een koopovereenkomst hebt gesloten en de wederpartij komt deze niet na, dan heb je het recht deze koopovereenkomst te ontbinden. Dit is opgenomen in artikel 6:265 BW.

Voorwaarden
Er gelden twee voorwaarden waaraan voldaan dient te worden. De eerste voorwaarde is dat de tekortkoming de ontbinding moet rechtvaardigen. Dit betekent dat een geringe tekortkoming een ontbinding niet rechtvaardigt. Een geringe tekortkoming is bijvoorbeeld kleine schade aan een aangekochte machine. De schade staat dan niet in verhouding tot het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Een tweede voorwaarde is dat wanneer de nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, de bevoegdheid om de koopovereenkomst te ontbinden pas ontstaat wanneer de verkoper in verzuim is. Dit betekent dat de koper de verkoper dient te sommeren om alsnog na te komen binnen een redelijke termijn. Indien de koper zelf in verzuim is, dan kan de koper op grond van artikel 6:266 BW lid 1  de koopovereenkomst niet ontbinden. Dit wordt schuldeisersverzuim genoemd. Een voorbeeld hiervan is het niet hebben voldaan van de koopprijs, terwijl de koper hiertoe wel was verplicht.

Gedeeltelijke ontbinding
Naast gehele ontbinding van de koopovereenkomst, bestaat er ook nog de mogelijkheid om de koopovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld door een gedeelte van de koopsom terug te vorderen van de verkoper.

Indien je als koper de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk wilt ontbinden, dan kan dat op grond van artikel 6:267 lid 1 BW via een schriftelijke verklaring aan de verkoper. Een e-mail is ook een schriftelijke verklaring. Daarnaast kun je de rechter vragen om een uitspraak te doen op grond van artikel 6:267 lid 2 BW.

Wat te doen na ontbinding?
Op grond van artikel 6:271 BW bevrijdt een ontbinding de partijen van de verplichtingen die zij naar elkaar toe hadden. Voor zover zij al aan deze verplichtingen hebben voldaan, ontstaat er een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds verrichte prestaties. Dit betekent dat bij een ontbinding van een koopovereenkomst van een machine, de koper de machine terug levert aan de verkoper en dat de verkoper de koopsom terugstort aan de koper.