Knowledge

Wet Franchise: welke veranderingen brengt dit met zich mee?

Wet Franchise: welke veranderingen brengt dit met zich mee?

Knowledge

Op 30 juni 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Franchise. Dit betekent dat deze wet vanaf 1 januari 2021 in werking treedt. De Wet Franchise wordt opgenomen in Boek 7 Titel 16 (artikelen 7:911-922 BW) van het Burgerlijk Wetboek. Het doel van de Wet Franchise is om meer evenwicht te brengen in de relatie tussen de franchisegever en de franchisenemer. In deze blog bespreken we de belangrijkste onderdelen en gevolgen van deze wet.

De franchiseovereenkomst

Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst waarbij een onderneming (de franchisegever) aan een andere onderneming (de franchisenemer) tegen een vergoeding het recht verleent om een franchiseonderneming te exploiteren volgens het concept van de franchisegever. De franchisenemer kan op deze manier profiteren van de naamsbekendheid en het succes van de franchiseformule.

Belangrijkste veranderingen

De Wet Franchise brengt nieuwe rechten en verplichtingen mee voor franchisegevers en franchisenemers. De Wet Franchise legt de nadruk op de volgende vier onderdelen:

  1. De precontractuele uitwisseling van informatie
    2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst
    3. De beëindiging van de franchisesamenwerking
    4. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemersHieronder bespreken wij op hoofdlijnen de belangrijkste onderwerpen en gevolgen van de Wet Franchise.

Precontractuele fase: informatieverplichtingen

De Wet Franchise versterkt de informatiepositie van de franchisenemer voorafgaand aan en tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst. De wet bevat een opsomming van diverse onderwerpen waarover de franchisenemer in ieder geval tijdig en specifiek geïnformeerd moet worden. Daarnaast moet de franchisegever alle overige informatie verstrekken waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. De franchisegever heeft geen verplichting om een exploitatieprognose te verstrekken.

Bedenktijd
Tussen het moment van ontvangst van alle relevante informatie en het moment van het sluiten van de franchiseovereenkomst is een termijn van beraad ingebouwd van vier werken. De termijn van beraad biedt de franchisenemer de gelegenheid om de ontvangen informatie te bestuderen en daarover zo nodig deskundig advies in te winnen. Gedurende die termijn mag de concept franchiseovereenkomst niet worden gewijzigd ten nadele van de franchisenemer.

Inhoud van de franchiseovereenkomst

Op dit moment hebben partijen grote contractsvrijheid ten aanzien van de inhoud van de franchiseovereenkomst. De Wet Franchise bevat bepaalde vereisten waar de inhoud van een franchiseovereenkomst in ieder geval aan dient te voldoen.

Goodwill-vergoeding
De franchisegever is op dit moment niet verplicht om aan de franchisenemer een goodwill-vergoeding te betalen wanneer hij na het einde van de franchiseovereenkomst een franchiseonderneming overneemt. Op grond van de Wet Franchise moet in de franchiseovereenkomst worden opgenomen op welke wijze de goodwill wordt vastgesteld, of goodwill aanwezig is in de onderneming, en zo ja, wat de omvang daarvan is.

Postcontractueel non-concurrentiebeding
Door het opnemen van een post-contractuele non-concurrentiebeding wordt de franchisenemer beperkt om na afloop van de franchiserelatie bepaalde activiteiten uit te oefenen. In de praktijk komt het voor dat deze bedingen veel ruimer geformuleerd worden dan noodzakelijk zou zijn voor de bescherming van de knowhow binnen de franchiseformule. Op grond van de Wet Franchise moet het non-concurrentiebeding worden beperkt tot één jaar na het einde van de samenwerking en mogen slechts gelding hebben in het geografische gebied waarbinnen de franchisenemer de formule mocht exploiteren.

Overleg en instemming

Op grond van de Wet Franchise dient minstens eenmaal per jaar overleg plaats te vinden tussen de franchisegever en de franchisenemer. Daarnaast komt aan de franchisenemer een instemmingsrecht toe. Wanneer de franchisegever wijzigingen in de franchiseformule of een afgeleide formule wil exploiteren, dan is de instemming van de franchisenemers vereist. De keuze is aan de franchisegever of hij in het betreffende geval zijn voornemen aan alle franchisenemers voorlegt om van de meerderheid van hen instemming te verkrijgen, of alleen aan individuele franchisenemers die daadwerkelijk geconfronteerd zijn of worden met de betreffende financiële gevolgen.

De franchiseovereenkomst kan ook een drempelwaarde bevatten. De franchisegever hoeft in dat geval alleen instemming te vragen aan de franchisenemers indien de voorgestelde aanpassingen in financieel opzicht de drempelwaarde te boven gaat. In de franchiseovereenkomst moet dan een concreet drempelbedrag worden opgenomen.

Voor wie geldt de Wet Franchise?

De Wet Franchise is van dwingend recht en is verplicht voor alle franchisegevers waarvan de franchisenemers in Nederland zijn gevestigd. Er mag niet ten nadele van de franchisenemer worden afgeweken van de Wet Franchise, wel ten voordele. Een uitzondering wordt gemaakt in het geval de franchisegever in Nederland is gevestigd, maar de franchisenemer in het buiteland. In dat geval mag van de Wet Franchise worden afgeweken, zelfs indien het Nederlands recht op de franchiseovereenkomst van toepassing is verklaard.

Overgangsrecht

Per 1 januari 2021 zullen de franchiseovereenkomsten moeten voldoen aan de Wet franchise. Dat geldt zowel nieuwe als reeds bestaande franchiseovereenkomsten. Uitzondering hierop geldt voor enkele specifieke bepalingen uit bestaande franchiseovereenkomst, waaronder de goodwill-vergoeding, het non-concurrentiebeding en het instemmingsvereiste. Hiervoor geldt een overgangsperiode van 2 jaar waarbinnen deze bestaande franchiseovereenkomsten moeten voldoen aan de Wet Franchise. Franchisegevers hebben dus relatief weinig tijd om zich voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving.

Heb jij meer vragen over de gevolgen of over de toepassing binnen jouw onderneming van deze wet, of heb je een andere juridische vraag over franchise? Neem dan gerust contact met mij op.