Knowledge

Ziek tijdens vakantie

Ziek tijdens vakantie

Knowledge

De vakantietijd is aangebroken en werknemers nemen vrije dagen op. Maar wat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie? Of als de werknemer net voor de vakantie ziek wordt?

Hoofdregel bij ziekte tijdens vakantie

De hoofdregel is dat een werknemer die ziek is of ziek wordt tijdens vakantie, geen vakantie heeft. Dit is te vinden in artikel 7:637 van het Burgerlijk Wetboek. Met andere woorden: voor de dagen waarop de werknemer ziek is, neemt de werknemer geen verlof op en dient de werkgever het salaris door te betalen.

Uitzondering op de regel

Op de hoofdregel geeft de wet echter een uitzondering: de ziektedagen kunnen als verlofdagen worden aangemerkt als de werknemer daarmee instemt. Dit mag dan alleen ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn de vakantiedagen waarop de werknemer aanspraak kan maken, bovenop het wettelijke minimum aan vakantiedagen, op grond van arbeidsovereenkomst of cao. Deze instemming kan zijn verleend middels een schriftelijke overeenkomst. In de praktijk wordt dit meestal toegepast in de arbeidsovereenkomst.

Direct ziekmelden tijdens vakantie

Mocht de werknemer ziek worden tijdens vakantie, dan is het van belang dat hij of zij zich direct ziekmeldt bij de werkgever. Vervolgens moet hij de standaardprocedure (verzuimreglement) volgen die binnen het bedrijf geldt. Als de werknemer in het buitenland zit, is het lastig om de ziekmelding te controleren. In dat geval kan de werkgever verzoeken dat de werknemer een verklaring van een buitenlandse arts laat zien.

Geen ontslag op staande voet

Ingeval de werknemer te laat van vakantie terugkeert uit het buitenland of zich niet aan de verzuimvoorschriften houdt, dan levert dat geen reden voor ontslag op staande voet op. Afhankelijk van de situatie kan de werkgever wel andere maatregelen treffen. Denk aan, het opschorten van loondoorbetaling.

Uw vraag

Bent u werkgever en heeft u een vraag over ziekte van werknemers tijdens vakantie? Neem vrijblijvend contact met ons op.