Knowledge

Een digitale handtekening op een tablet: wat is de bewijskracht?

Een digitale handtekening op een tablet: wat is de bewijskracht?

Knowledge

In de uitspraak van 16 maart 2022 heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld over de bewijskracht van een digitale handtekening die gezet is op een tablet. De vraag is of met het zetten van de digitale handtekening een overeenkomst tot stand is gekomen.

Feiten
In deze zaak stelde een softwareleverancier dat zij een overeenkomst was aangegaan met een keurslagerij. De softwareleverancier had de keurslagerij bezocht en tijdens dit bezoek was er gesproken over online klantensoftware. Daarbij heeft de leverancier diverse onderdelen van het programma aan de directeur van de slagerij getoond. Tijdens dit gesprek heeft de directeur van de slagerij een handtekening gezet op een tablet die de leverancier bij zich droeg. De softwareleverancier heeft vervolgens de slagerij een factuur toegezonden aangezien de slagerij door het zetten van de digitale handtekening op de tablet modules zou hebben afgenomen. De slagerij betwist dat zij een overeenkomst is aangegaan met de leverancier en stelt dat hij alleen zijn handtekening had gezet om vrijblijvende informatie te ontvangen, niet om een overeenkomst aan te gaan met de leverancier.

De softwareleverancier beroept zich op de rechtsgevolgen van een door haar opgestelde overeenkomst welke door de slagerij wordt betwist. Het is daarmee aan de softwareleverancier om de totstandkoming van de overeenkomst te bewijzen.

Bewijskracht digitale handtekening
Om te kunnen spreken van een overeenkomst moet er sprake zijn van een onderhandse akte, namelijk een ondertekend document dat bedoeld is om als bewijs van de gemaakte afspraken te dienen. De wet bepaalt dat een onderhandse akte niet in alle gevallen schriftelijk hoeft te worden opgemaakt, de akte moet dan wel zijn ondertekend.

Een elektronische handtekening heeft dezelfde bewijskracht als een handgeschreven handtekening. Voorwaarde is dat de methode die gebruikt is voor de ondertekening voldoende betrouwbaar is, mede gelet op het doel waarvoor het wordt gebruikt. Een gekwalificeerde handtekening is een elektronische handtekening met een gekwalificeerd certificaat dat onder strikte voorwaarden wordt uitgegeven aan de houder. Bij gebruik van een gekwalificeerde elektronische handtekening is sprake van ‘voldoende betrouwbaarheid’ en wordt juridisch gelijk gesteld aan een handgeschreven ondertekening.

Uitspraak
De softwareleverancier heeft niet gesteld dat er sprake was van een gekwalificeerde handtekening. Er is enkel door de slagerij op een tablet van de softwareleverancier een digitale handtekening gezet. Er moet daarom worden beoordeeld of de gebruikte methode van ondertekening voldoende betrouwbaar is. Volgens de rechtbank is dat niet het geval, omdat de handtekening gezet is op een tablet die de softwareleverancier bij zich droeg in een digitale omgeving die door de softwareleverancier of een door hem ingeschakelde partij wordt beheerd. De door de softwareleverancier overlegde overeenkomst kan daarom volgens de rechtbank niet worden aangemerkt als onderhandse akte met de daarbij behorende bewijskracht.

De rechtbank stelt de softwareleverancier nog in de gelegenheid om te bewijzen dat de slagerij zowel de door de softwareleverancier overgelegde overeenkomst als het overgelegde bestelformulier digitaal heeft ondertekend.