Knowledge

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Knowledge

Op de werkvloer is grensoverschrijdend gedrag een serieus probleem dat nog altijd te vaak voorkomt. Grensoverschrijdend gedrag kan in verschillende vormen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan gevallen van seksuele intimidatie, pesten en agressie. Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om jouw werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Dit betekent dat je als werkgever ook procedures en beleid moet opstellen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen maar ook dat je op de juiste manier dient te handelen bij een signalering of melding van dergelijk gedrag.

Ontslag

Niet altijd zal de grensoverschrijdende gedraging ernstig genoeg zijn om ontslag op staande voet of ontslag op grond van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer te rechtvaardigen. Voordat je hiertoe overgaat, is het verstandig om te overwegen of er andere passende maatregelen genomen kunnen worden. Denk hierbij aan schorsing, overplaatsing, officiële waarschuwingen, trainingen of begeleiding. De gekozen maatregel moet namelijk in verhouding staan tot de ernst van het grensoverschrijdende gedrag. Wat in een concreet geval de meest passende maatregel is, is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Dat maakt dat het opleggen van een passende maatregel voor grensoverschrijdend gedrag in de praktijk een lastige opgave is.

Relevante rechtspraak

Het inschatten van de verhouding tussen een passende maatregel en de ernst van het gedrag gaat in de praktijk ook nog weleens fout, zo blijkt ook uit het arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:950). In deze zaak had de werkgever, een hogeschool, ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een docent bewegingsleer gevraagd op grond van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer vanwege grensoverschrijdend gedrag tegenover studentes. In het arrest oordeelde de Hoge Raad dat bij ieder ontslag van geval tot geval moet worden bepaald in hoeverre het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Daarbij dient ook gekeken te worden naar het handelen of het nalaten van de werkgever. Het betreffende gedrag van de werknemer was volgens de Hoge Raad wel verwijtbaar maar door de omstandigheden van het geval niet dusdanig ernstig dat gesproken kon worden van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer.  

Bovendien is een vuistregel, inhoudende dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidssituatie altijd ernstig verwijtbaar handelen oplevert, niet aan de orde, aldus de Hoge Raad.

Advies bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Mocht je uitgebreider advies willen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer of heb je andere arbeidsrechtelijke vragen, neem dan gerust contact op met vakteam Arbeid van Jurato Bedrijfsjuristen via 0318 – 860 323 of via e-mail naar office@jurato.nl.