Knowledge

Wie stelt, moet bewijzen! Toch?

Wie stelt, moet bewijzen! Toch?

Knowledge

Het bewijsrecht speelt in gerechtelijke procedures een grote rol. Iedere partij wilt zijn standpunten kenbaar maken aan de rechter. Deze standpunten moeten doorgaans echter wel onderbouwd worden en dat is niet altijd even eenvoudig. In dit blog nemen gaan we in op de vraag wie wat moet bewijzen in een juridisch geschil. Let wel op, dit zijn hoofdregels en algemene regels. Hierop kan in een specifiek geval altijd een uitzondering van toepassing zijn. Schakel in een procedure daarom altijd een adviseur in.

Stellen en bewijzen

Als hoofdregel geldt dat degene die stelt deze stelling ook moet bewijzen. Wanneer tijdens een verweer door de wederpartij iets anders wordt gesteld, dan moet de verweerder dit op zijn beurt ook weer bewijzen.

Als een eiser meent dat sprake is van een overeenkomst en dat de wederpartij op grond daarvan een vordering moet voldoen, dan moet de eiser bewijzen dat er een overeenkomst is gesloten. Wanneer de wederpartij meent dat deze vordering al is voldaan, dan moet de wederpartij dit bewijzen.

Wanneer de wederpartij hetgeen de eiser stelt niet of niet voldoende betwist, dan zal een rechter vaststellen dat deze stelling juist is. De stelling staat dan vast en nader bewijs is niet nodig.

Uitzonderingen

In de wet staan enkele regels genoemd die uitzonderingen vormen op de regel dat degene die stelt ook degene is die moet bewijzen. Een werkgever is bijvoorbeeld aansprakelijk voor een ongeval van de werknemer wanneer hij zijn werkzaamheden uitoefent. Een werknemer hoeft hier geen nader bewijs voor te leveren.

Ook geldt soms dat een rechter de bewijsopdracht omdraait. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer degene die een stelling wil onderbouwen met bewijs niet over de benodigde bewijsmiddelen beschikt, omdat de wederpartij deze heeft. In bepaalde situaties kunnen die bewijsstukken ook bij de wederpartij worden opgevraagd.

Advies

Wij adviseren jou als ondernemer om zoveel mogelijk handelingen te documenteren. Mocht je op een later moment onverhoopt in een gerechtelijke procedure terechtkomen, dan kan je altijd jouw stellingen zoveel mogelijk onderbouwen of stellingen van de wederpartij weerleggen. Dit is belangrijk, omdat de winst in een procedure hier van af kan hangen. Leg bijvoorbeeld mondelinge afspraken achteraf altijd schriftelijk vast, sla ondertekende overeenkomsten op in dossiers en maak altijd verslagen van (belangrijke) gesprekken.

Mocht je hulp en/of ondersteuning nodig hebben bij het voeren van een procedure of vragen hebben over bewijsvoering, neem dan contact op met onze specialisten. Daarnaast beschikken wij over tools om jouw juridische huishouding en documentatie op orde te krijgen en op orde te houden. Heb je hier interesse in of heb je hier vragen over, bel of mail gerust.