Knowledge

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015

Knowledge

Het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal met ingang van 1 juli 2015 in werking treden en heeft gevolgen voor het arbeidsrecht. In dit bericht een samenvatting van de wijzigingen en een aantal tips.

Ketenregeling

Tot 1 juli 2015 mogen er drie contracten voor bepaalde tijd worden overeengekomen en geldt het vierde contract als aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit aantal blijft zo, maar vanaf 1 juli 2015 mogen er gedurende maximaal 24 maanden aaneengesloten (3) tijdelijke contracten worden gesloten. Op dit moment is dit maximaal 36 maanden. Voor contracten aangegaan voor 1 juli 2015 geldt een overgangsregeling.

Tip: Controleer tijdelijke contracten op de einddatum en de mogelijkheden van (tijdelijke) verlenging. Houd hierbij ook rekening met de overige wijzigingen van de WWZ.

Ontslagrecht

Na 1 juli 2015 is ontslag alleen mogelijk op specifieke ontslaggronden. Als werkgever moet u deze gronden kunnen bewijzen, waardoor het nog belangrijker is om voor iedere werknemer een personeelsdossier bij te houden. De WWZ schrijft voor dat alleen in geval van bedrijfseconomische gronden of na twee jaar ziekte ontslag moet worden aangevraagd bij het UWV. Voor de overige gevallen moet u naar de kantonrechter voor een ontbindingsprocedure.

Tip: Laat uw ontslagdossiers beoordelen en onderzoek of het gunstig is om de ontslagprocedure vóór 1 juli a.s. of daarna aanhangig te maken.

Bedenktijd

Ook na 1 juli 2015 is er de mogelijkheid om door middel van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Nieuw is dat een werknemer een bedenktijd heeft van twee weken om op het ontslag c.q. de vaststellingsovereenkomst terug te komen. Als werkgever moet u een werknemer hierop wijzen, anders wordt de bedenktijd verlengd naar 3 weken.

Tip: Neem in een vaststellingsovereenkomst die is aangegaan na 1 juli 2015 de bedenktermijn op.

Transitievergoeding

Voor iedere keten c.q. reeks van arbeidsovereenkomsten die samen 24 maanden of langer hebben geduurd en die op initiatief van de werkgever wordt beëindigd op of na 1 juli 2015, is de werkgever in principe een transitievergoeding verschuldigd. De transitievergoeding is niet verschuldigd voor contracten voor bepaalde tijd die samen korter dan 24 maanden hebben geduurd. 

De hoogte van de transitievergoeding is doorgaans lager dan de kantonrechtersformule en komt ongeveer neer op een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren en een half maandsalaris voor elk gewerkt dienstjaar daarna, met een maximum van EUR 75.000,-. Kosten die gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid of kosten die verband houden met de inzetbaarheid van de werknemer, kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht.

Tip: Zorg voor een goede administratie van opleidingskosten en ontwikkel een beleid om bij contracten voor bepaalde tijd onder een totale duur van 24 maanden te blijven.

Meer informatie

De Wet Werk en Zekerheid heeft aanzienlijke gevolgen voor het arbeids- en ontslagrecht. Als werkgever krijgt u hier ongetwijfeld mee te maken. Wenst u meer informatie over de WWZ of heeft u behoefte aan advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord.