Knowledge

Zorgplicht werkgever reikt ver

Zorgplicht werkgever reikt ver

Knowledge

In hoeverre bent u als werkgever aansprakelijk indien één van uw werknemers schade lijdt tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden?

Hoofdregel werkgeversaansprakelijkheid

De hoofdregel ten aanzien van werkgeversaansprakelijkheid luidt dat een werkgever in beginsel aansprakelijk is wanneer een werknemers schade lijdt tijdens het verrichten van werkzaamheden, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en/of de betreffende werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld.

Zorgplicht van de werkgever

Uit de huidige wetgeving blijkt dat iedere werkgever een zorgplicht tegenover zijn werknemers heeft. Ten gevolge van de zorgplicht is een werkgever verplicht om de veiligheid van zijn werknemers te beschermen. Een werkgever dient maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat werknemers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden. De werkgever voldoet hier echter niet snel aan. Een werkgever voldoet bijvoorbeeld niet aan zijn zorgplicht indien hij alleen veiligheidsinstructies heeft gegeven.

De bewijslast ten aanzien van de zorgplicht rust hiermee op de werkgever. De werkgever dient aan te tonen dat hij alle maatregelen heeft genomen en alle aanwijzingen heeft gegeven die redelijkerwijs nodig waren om de schade te voorkomen. Gezien de ruime strekking hiervan, wordt niet snel aangenomen dat een werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak uit 2001 welke nog steeds als maatstaaf wordt gebruikt.

Voorbeelden uit de rechtspraak

De Hoge Raad deed tussen PTT Post en één van haar werknemers uitspraak in het nadeel van PTT Post. De werknemer diende post te bezorgen met behulp van een bestelwagen. Op het moment dat de werknemer de post uit de bestelwagen wilde halen, waaide verschillende poststukken weg. Uit reflex is de werknemer de weggewaaide poststukken achterna gerend, waardoor hij op de provinciale weg belandde. Vervolgens is de werknemer aangereden door een auto met letsel tot gevolg. De Hoge Raad oordeelde dat PTT Post aansprakelijk was voor de schade van de werknemer aangezien PTT Post geen adequate instructie had gegeven welke kon bijdragen ter voorkoming van wegwaaiende post.

Advies rondom werkgeveraansprakelijkheid

Om aansprakelijkheid voor schade te voorkomen is het verstandig om na te gaan waar de risico’s op schade liggen. Aan de hand van een risico- en inventarisatie evaluatie (RI&E) is het vervolgens mogelijk om maatregelen te treffen, juiste instructies te geven aan werknemers en regels op te stellen ter voorkoming van schade tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Heeft u behoefte aan advies op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid? Neem vrijblijvend contact met ons op.